ابن ابی الحدید ازعلمای اهل سنت.درباره امام حسین(ع) میفرماید:
توسط : haji bina

بنام خدا
ابن ابي الحديدازعلماي اهل سنت
(شارح معروف نهج البلاغه)
درخصوص واقعه كربل مينويسد:
سرور مرداني كه داراي حس امتناع بودند ان كسي كه حميت به مردم آموخت و به آنهافهماندزيرسايه شمشير
مردن ازپستي ومذلت بهتر است.حسين بن علي(ع)است
به او ويارانش پيشنهادامان شدوليكن نپذيرفت وزيربارذلت
نرفت وفرمود:
آگاه باشيدكه ناكس فرومايه اي بمن اتمام حجت فرستاده
و من را ميان كشته شدن وتسليم شدن مخيرساخته ليكن
ليكن ذلت ازحضرت من دوراست.نه خداراضي است كه من
ذليل شوم نه پيامبر ش و مردان با ايمان دنيا و نه آن دامن پاكي كه مرا پرورش داده ونه آن روح بامناعت كه من دارم
من هرگز طاعت لئيمان بر كشته شدن  به شرافت ترجيح
نخواهم داد.
                                                                                    .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

يکشنبه 16/2/1386 - 8:39
پسندیدم 0
UserName