ويروس هاي رايانه اي
 

  ويروس برنامه اي با ويژگي هاي زير است.

  

        1 - داراي اثرات جانبي است:

 

ويروس حاوي قطعه برنامه اي است که داراي اثرات جانبي زيان آور مي باشد و در شرايط مناسب اثراتش را نشان مي دهد. البته ويروس هايي هستند که تخريب کننده نيستند. 

 

 

 

يکشنبه 16/2/1386 - 7:8
پسندیدم 0
UserName