چون کسی به تو بدی کرد
توسط : moshke khotan
چون کسی به تو بدی کرد
تو می توانی،بدی اش را فراموش کنی،
اما
اگرتوهم به اوبدی کنی
همیشه بدی ات،درخاطرت می ماند.
يکشنبه 16/2/1386 - 1:0
پسندیدم 0
UserName