ازکویربیاموزیم
توسط : moshke khotan
عشق ورزیدن را ازکویربیاموزیم که دریا بودنش را به آفتاب بخشید.
يکشنبه 16/2/1386 - 0:55
پسندیدم 0
UserName