بغض مجنون ترکید
توسط : moshke khotan

یه بارمجنون بغض کرد
بغض مجنون ترکید
اشک روی گونه هاش جاری شد
دامنش ازچکیدن اشک چشماش خیس شد
دامن ازاشک خیس مجنون، به زمین کشید وخاکی شد
خاک زمین، ازاشک دامن مجنون، گل شد
خدا، اون گل رو برداشت
وگذاشت قاطی گل نسل مجنون
به همین سادگی...

 

يکشنبه 16/2/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName