انسان
توسط : zhoolideh
 

انسان مانند رودخانه است هرچه عميق تر باشد ارامتر است.

يکشنبه 16/2/1386 - 0:13
پسندیدم 0
UserName