چرا فيل ها مرتب گشهايشان را تكان مي دهدند؟
توسط : 565656
براي آنكه خود را در هواي گرم، سرد نگه مي دارند.
شنبه 15/2/1386 - 23:17
پسندیدم 0
UserName