گور اسب ها چگونه در بربر شير و ساير جانوران شكاري از خود مراقبت مي كنند؟
توسط : 565656
آنها گروهي به چرا مي پردازند و خطوط روي بدنشان شكار را براي شير دشوار مي كرد.
شنبه 15/2/1386 - 23:15
پسندیدم 0
UserName