موش زمستان چه مدتي به خواب مي زمستاني مي رود؟
توسط : 565656
بيش از شش ماه در آب و در هواي سرد.
شنبه 15/2/1386 - 23:12
پسندیدم 0
UserName