شعر زند گی
توسط : zendegee
کاش می شد تا افق پرواز کرد
حل مشکل رابه عشق اغاز کرد
کاش می شد مثل گل در باغ بود
کاش می شد شعر ماندن را سرود
با ظهور یک غزل اعجاز کرد
کاش می شد لحظه های عشق را
بی ریاو با نگاه ابراز کرد...
وحالا این کاش را بر می دارم ومگویم خدایا شکرت که شد ان کاشها
شنبه 15/2/1386 - 21:17
پسندیدم 0
UserName