زماني كه خارپشت در معرض خطر قرار مي گيرد، چگونه از خود دفاع مي كند؟
توسط : 565656
پشتش را به دشمن مي كند، خارهايش را پرتاب مي كند، غر غر مي كند و عقب عقب به طرف دشمن مي رود.
شنبه 15/2/1386 - 20:15
پسندیدم 0
UserName