فيل آفريقايي با فيل هندي چه فرقي دارد؟
توسط : 565656
فيل آفريقايي بزرگتر است و عاجي بزرگ نيز دارد.
شنبه 15/2/1386 - 20:13
پسندیدم 0
UserName