آيا سمور آبي مي تواند در آب بخوابد؟
توسط : 565656
بلي، به پشت مي خوابد و خودش را در خزه هاي دريايي مي پيچاند تا جريان آب او را با خود نبرد.
شنبه 15/2/1386 - 20:12
پسندیدم 0
UserName