زماني كه جوجه تيغي احساس خطر كند چه كار مي كند؟
توسط : 565656
خودش را به صورت توپ در مي آورد تا از شكمش  محافظت كند.
شنبه 15/2/1386 - 20:8
پسندیدم 0
UserName