آيا خفاش ها هيچ نوع قدرت ديدي ندارند؟
توسط : 565656
چرا، آن ها از بينايي كاملا خوبي برخوردارند.
شنبه 15/2/1386 - 20:1
پسندیدم 0
UserName