دوست ودشمن خدا
توسط : بر ز خ

سلام

دوست ودشمن خدا

روايت است که پيامبر (ص) فرمود: چون خداي تعالي، بنده اي را دوست دارد، جبرئيل را گويد: من فلان بنده را دوست دارم، تو نيز او را دوست دار. جبرئيل او را دوست دارد؛ آنگه جبرئيل در آسمانها ندا کند و گويد که: خداي تعالي فلان را دوست دارد، شما نيز او را دوست داريد. اهل آسمانها او را دوست گيرند. آنگه محبت او را در زمين افکند تا اهل زمين او را دوست شوند؛ و هر که را دشمن دارد با او همين معامله کند.
توجه به خدا روايت است که از رسول (ص) که فرمود: چون بنده در نماز ايستد، خداي تعالي گويد: اي بنده من! من به تو مي نگرم تو به که مي نگري؟ به کسي مي نگري که او تو را از من بهتر است؟! روي به من آر که از من بهتر کسي نيست تو را.

شنبه 15/2/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName