باز هم بيشتر بدانيم
توسط : یاكریم
آيا ميدانستيد که فقط با از دست دادن يک در صد از آب بدن ، احساس تشنگي ميکنيم

آيا ميدانستيد که ناخنهای دست چهار برابر ، سريعتر از ناخن های پا رشد ميکنند

آيا ميدانستي که دهان انسان روزانه يک ليتر بزاق توليد ميکند


آيا ميدانستيد که ما بطور متوسط روزانه پنج هزار کلمه صحبت ميکنيم که هشتاد درصدش با خودمان هستد

آيا مي دانستيد بزرگترين مدرسه دنيا در شهر مونتسوري هندوستان با تعداد بيست و شش هزار و سيصد و دوازده دانش آموز مي باشد

آيا ميدانستيد در زبان عربي ، برای کلمه شمشير ، هشتصد و پنجاه واژه مختلف وجود دارد

آيا ميدانستيد که ملکه موريانه پنجاه بار بزرگتر از جفت مذکر خود مي باشد

شنبه 15/2/1386 - 14:45
پسندیدم 0
UserName