آيا مي دانستيد
توسط : یاكریم
آيا ميدانستيد که عقربها تنها موجوداتي هستند که اشعه راديو اکتيويته تاثيری به آنها ندارد و جالب تر اينکه عقربها دو دشمن دارند يکي از آنها يک نوع سار است و ديگری مگس

مهرباني در گفتار موجب اعتماد ميشود ، مهرباني در فکر محبت را عميق ميکند و مهرباني به صورت بخشش عشق مي آفريند

آيا ميدانستيد که شيشه به ظاهر جامد بنظر ميرسد ولي در واقع مايعي است که بسيار کند حرکت ميکند

آيا ميدانستيد بزرگترين فرودگاه ، فرودگاه بين المللي رياض در كشور عربستان است كه در سال هشتاد و سه ميلادی با هزينه اي معادل دو ميليارد و يكصد ميليون پوند بمساحت دويست و بيست و پنج كيلومتر مربع ساخته شد

آيا ميدانستيد که مار «اناکوندا» تنها نمونه افعي است که بچه مي زايد

آيا ميدانستيد که در حدود يک سوم سرطانهايي که در نهايت منجر به مرگ ميشوند با آنچه که ميخوريم در ارتباط هستند

شنبه 15/2/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName