بيشتر بدانيم
توسط : یاكریم
آيا ميدانستيد انسان در روز بطور متوسط پانزده هزار بار پلک ميزند

آيا ميدانستيد که آقايون در روز چهل تار مو و خانمها هفتاد تار مو از دست ميدهند ، البته بيشتر آنها دوباره جايگزين ميشوند

آيا ميدانستيد که 30 برابر جمعيتي که امروز بر سطح کره زمين زندگي ميکنند ، در زير خاک مدفون شده اند

آيا ميدانستيد تنها قسمت بدن که در آن خون جريان ندارد قرينه چشم است

آيا ميدانستيد که با يک مداد ميشود خطي به طول پنجاه و هشت کيلومتر کشيد

آيا ميدانستيد که شبيه بودن دو اثر انگشت به يگديگر ، يک به شصت و چهار ميليارد ميباشد

شنبه 15/2/1386 - 14:42
پسندیدم 0
UserName