حق شكم
توسط : یاكریم

حق شكم:

حق شكم آنست كه آن را ظرف حرام نكني و از حد سيري بيشتر نخوري.

                                      رساله الحقوق امام زين العابدين(ع)

شنبه 15/2/1386 - 14:33
پسندیدم 0
UserName