برای روان کردن نمکدان چه کنیم؟
توسط : fn_400

 برای روان کردن نمکدان شما می توانید داخل نمک ها پنج تا ده دانه برنج خام بریزید . برنج خام رطوبت را جذب و باعث روان شدن نمکدان می شود.

قسمت لطیفه..................................................................

برنامه رادیو:

آقا ببخشید آنجا رادیو است؟

بله بفرمایید.

آقا صدایم پخش می شه؟

بله آقا

»پرویز نمی خواد نون بگیری مامان گرفته...

 

 

 

شنبه 15/2/1386 - 13:25
پسندیدم 0
UserName