انتظار امانتداري نداشته باش...
توسط : نگارینا
اسرار خود را به ديگران مگوي زيرا سينه ايكه در حفظ راز خود به ستوه آيد نبايد از حوصله بيگانگان انتظار امانتداري داشته باشد.
                                         حضرت علي (ع)
شنبه 15/2/1386 - 12:41
پسندیدم 0
UserName