عشق چيست؟
توسط : goolrooz2
      عشق چيست؟ سه ثانيه نگاه سه دقيقه خنده سه ساعت از خود بي خود شدن سه روز آشنايي سه هفته وفاداري سه ماه بي قراري سه سال انتظار و سي سال پشيماني...
شنبه 15/2/1386 - 12:11
پسندیدم 0
UserName