از تو بايد مي گذشتم...
توسط : goolrooz2
 ازتوبايدمي گذشتم اماافسوس نتونستم توعروسك بودي و من آخر قصه دونستم تو وجود خالي تو جز دروغ هيچي نديدم كاش ميشدبه اين حقيقت بيش ازاينها ميرسيدم      ...
شنبه 15/2/1386 - 12:8
پسندیدم 0
UserName