دستابي به شادكامي
توسط : kuolak

سلام

بخاطر داشته باشيد:

شما ذهن خود نمي باشيد .

شما انديشه هاي خود نمي باشيد .

شمات ايده هاي خود نمي باشيد .

شما باورهاي خود نمي باشيد .

 

ممكن است آنها متعلق به شما باشند. اما خود شما نيستند. اينها تنها ابزاري هستند كه شما از آنها استفاده ميكنيد. آنچه كه پس از طرد همه آنها باقي مي ماند شما هستيد: "من" حقيقي. زماني كه شما خود را از افكار رهايي ميبخشيد در آن هنگام است كه آزاد ميگرديد. در اين حالت هيچ چيز قادر به تاثير گذاري روي شما نخواهد بود. شما ديگر بطور غير ارادي، فورا براساس انديشه هاي در حال گذر ذهن خود رفتار نخواهيد كرد.و شما فردي كاملا هوشيار،توانمند و فراتر از هر چيزي خواهيد گشت.

شنبه 15/2/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName