نخريدند و تمام شد
توسط : shokry1344
به نام خدا
 
گاهي زندگي ما حکايت آن يخ فروشي است
 
که درگرماي تابستان يخ مي فروخت
 
چندساعتي گذشت رهگذري ديد يخ هاي او
 
تمام شده پرسيد : خريدند تمام شد ؟
 
يخ فروش دردمندانه گفت : نخريدند و تمام شد.
 
 
 
شنبه 15/2/1386 - 11:33
پسندیدم 0
UserName