فشار زندگي را تحمل کن تا ارزشمند شوي...
توسط : padeshahedel
الماس کربني است که تحت فشار به اين زيبايي و گران قيمتي درآمده.... فشار زندگي را تحمل کن تا ارزشمند شوي
شنبه 15/2/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName