شيخ صدوق
توسط : یاكریم
کرامتي از شيخ صدوق پس از نهصد سال:

در عهد حکومت فتحعلي شاه قاجار در حدود سال 1238 ه. مرقد شريف صدوق که در اراضي ري قرار دارد به دليل بارندگي هاي زياد خراب شده و رخنه اي در آن پيدا مي شود، براي تعمير مرقد اطرافش را مي کندند تا به سردابي که مدفن شيخ صدوق بود برخورد مي کنند ناگهان بدن شريف صدوق را کاملاً سالم آنچنان که گويا تازه از حمام آمده باشد مشاهده مي کنند و اثر خضاب را در انگشتان شريفش مي بينند. 20 نفر از بزرگاني که خود شاهد اين کرامت بوده اند مي توان به ميرزا ابوالحسن جلوه، حضرت آيت الله ملا محمد رستم آبادي و مرحوم والد حضرت آيت الله مرعشي نجفي حاج سيد محمود مرعشي نام برد.آري اين چنين است سرانجام عاشقان و دلدادگان کوي حضرت دوست که مس وجود خود را با کيمياي محبت او به طلا مبدل ساختند.
شنبه 15/2/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName