وقتی خشمگین شدی ...

وقتی خشمگین شدی خاموش باش.

پیامبراکرم(ص)

شنبه 15/2/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName