عواقب موسیقی غیر مجاز در بعضی از احادیث

1.مرگ ناگهانی و قبول نشدن دعا

امام صادق (ع)فرمودند:خانه ای که در آن غنا باشد از مرگ و مصیبت دردناک ایمن نیست و دعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند.

از امام صادق(ع)در مورد غنا سوال شد امام (ع)فرمودند:به منازلی که اهل آن به خاطر انجام معصیت(و گوش دادن به موسیقی حرام)از رحمت خداوند دور شده اند وارد نشوید.

2.سبب نفاق

امام صادق(ع)فرمودند:نواختن موسیقی(مثل تارو...)نفاق را در دل می رویاندهمان طوری که آب سبزه را می رو یاند.

رسول خدا (ص)فرمودند:من شما را از دو صدای بیهوده و فریبنده منع می کنم :یکی صدای نغمه های لهو و آواز شیطان که گمراه کننده است و دیگری شیون در وقت رسیدن مصیبت که خراشیدن صورت  پاره کردن یقه و آواز و گریه شیطانی در آن باشد.

3.رفتن برکت

حضرت محمد(ص) فرمودند:فرشتگان به خانه ای که شراب و وسایل موسیقی و قمار(مثل دایره و تنبورونرد)در آن باشد وارد نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی گرددو خیر و برکت هم از آنجا می رود.

4.عامل زنا

رسول خدا(ص)فرمودند:غنا و موسیقی حرام کاری است که انسان را به زنا می کشاند.

در حدیث آمده:از غنا و موسیقی دوری کنید زیرا موسیقی حیا را از بین می برد و سبب زیاد شدن غریزه جنسی می شود مردانگی را نابود می سازد و هر کاری که شراب می کند موسیقی حرام هم انجام می دهد و اگر مبتلا به موسیقی شدید از زنان بپرهیزید برای آنکه موسیقی و غنا انسان را به زنا می کشاند.

شنبه 15/2/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName