دختر سود خالص است

(( البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات يثاب عليها و النعمة يسال عنها ))


امام صادق عليه السلام فرمود:

دختران نيكى ها هستند و پسران نعمتها، نيكى ها پاداش دارند و از نعمتها سئوال مى شود (بنابراين دخترها از نظر دينى براى پدر و مادر بيشتر بهره دارند.)


شنبه 15/2/1386 - 8:29
پسندیدم 0
UserName