برای پوشاندن سوراخ میخ بر روی دیوار
توسط : fn_400
 برای پوشاندن سوراخ میخ بر روی دیوار می توانید از خمیر دندان استفاده و سپس آن را با اسفنج صاف کنید
جمعه 14/2/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName