رفع ترک چینی
توسط : fn_400
برای رفع ترک چینی می توانید آن را 45 دقیقه در ظرف از شیر بجوشانید
جمعه 14/2/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName