خدایا!
توسط : پریسا

خدایا خسته ام امشب، سیاه است شب تارم

ابـــر چشــمم پاره است و طاقــــت گریه ندارم

 

خدایـــــا زچه نالم که شکایت نیـــست مـــشکل

هـــــــــنر است بی بال پریدن که ندارد حــال زارم

*****

اثر: پریسا

جمعه 14/2/1386 - 16:6
پسندیدم 0
UserName