منجی
توسط : سیدحسنی
کاش وقتی به او می اندیشیدم قطرات اشک می گذاشت تا او را در خیالم خوب نظاره کنم.
کاش زبانم و دلم یاری ام می دادند تا با تکرار نام او اتش وجودم را برای لحظاتی
خاموش کنم و حتی اگر شده برای لحظه ای به ارامش برسم.
او می آید می دانم که می آید زمان ها میگذرد عمر ما مثل ساعت شنی کم کم میشود ولی هنوز منتظریم منتظر عشق منتظر یار منتظر او آری: منتظر مهدی (عج)
نقدیم به تمام سینه سوختگان راه عشق راه سعادت تقدیم به بخش مذهبی تبیان
جمعه 14/2/1386 - 15:55
پسندیدم 0
UserName