کوتاه سخن
توسط : ali_farsi2531
تجربه نامي است که تمام افراد بر روي اشتباهات خود مي گذارند.
آنانکه مي دانند رنج مي برند و آنانکه نمي دانند به ديگران رنج مي دهند
بهترين دوستان ما دشمنان سرسخت نقاط ضعف ما هستند
با هزاران كس مشورت كن، ولي راز خود را با يكي نگو .
مردم اغلب تنهايند زيرا به جاي پل، ديوار ميسازند
جمعه 14/2/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName