حجاب
توسط : hamid0913
درخلقت اولیه : خداوند خلقت مرد را آشکار و خلقت زن را پنهان قرار داد پس : ظاهر بودن زن در منظر انسانی خلاف خلقت اولیه او می باشد وتضاد با حکمت ومصلحت الهی دارد.چون در خلقت اولیه او پاک و طاهر آفریده شده : فلسفه حجاب الف – حجاب امر تشریحی است که براساس خلقت تکوینی زن بیان شده است . ب – حجاب مسئله ای است که در هنگام حضور زن در جامعه ضرورت و معنا دارد. ج – حجاب مانعی است از رسیدن آلودگی و آسیب و فساد به ذات زن براساس خلقت ذاتی اوست. با توجه به این مسائل نگاه آلوده او را از کمال ذاتی اش باز می دارد و مانع از رسیدن به هدف خلقت اولیه اش می شود. نگاه آلوده ثمره وجودی او که عبارت است از : فرزند ، عبادت ، ... را آلوده می سازد. اهمیت حجاب اگر زن؛ نماز شب خوان و روزه دائمی باشد ولی به دور از نگاه آلوده نباشد ذره ای کمال برای او حاصل نمی شود. اگر زن خود را از نگاه آلوده نگاه ندارد ابداً فرزند صالح از او پدیدار نمیشود. پس عزیز دل : حجاب مانعی است برای آلوده نکردن تو و ثمرات تو براساس اصل خلقت تو
جمعه 14/2/1386 - 14:28
پسندیدم 0
UserName