حالتی سخت تر از مرگ

جبریل به پیامبر که سوال کرده بودند آیا حالتی سخت تر از مرگ وجود دارد یا نه جواب داد؟

سختی پس از مرگ از خود مرگ بیش تر است

منیع:کتاب معراج پیامبر

جمعه 14/2/1386 - 14:11
پسندیدم 0
UserName