استاد حلت
توسط : deliverance
اگر مي‌خواهيد به آرزوهايتان برسيد بايد به موفقيت همانند يک جريان مداوم، يک عادت ذهني و يک شيوه و روش زندگي بينديشيد.
جمعه 14/2/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName