كي رفته اي...
توسط : ali_ 110
كي رفته اي ز دل كه تمنا كنم تو را
كي بوده اي نهفته كه پيدا كنم تو را
غيبت نكرده اي كه شوم طالب حضور
پنهان نگشته اي كه هويدا كنم تو را
با صدهزار جلوه برون آمدي كه من
با صدهزار ديده تماشا كنم تو را
بالاي خود در آينة چشم من ببين
تا باخبر ز عالم بالا كنم تو را
خواهي شبي نقاب ز رويت برافكنم
خورشيد كعبه ماه كليسا كنم تو را
چشمم به صد مجاهده آيينه ساز شد
تا من به يك مشاهده شيدا كنم تو را
مستانه كاش در حرم و دير بگذري
تا قبله گاه مؤمن و ترسا كنم تو را
زيبا شود به كارگه عشق كار من
هر گه نظر به صورت زيبا كنم تو را
رسواي عالمي شدم از شور عاشقي
ترسم خدا نخواسته رسوا كنم تو را

 
جمعه 14/2/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName