ابا صالح دلم سامان ندارد
توسط : بر ز خ

سلام علی آل یاسین

ابا صالح دلــــم سامان نـــدارد        مگر هجر تــو را پايـــان نـــدارد

ابا صالـــح بيـــا دردم دوا کــن      مرا از ديدنـــت حاجــت روا کن

 ابا صالح مـــرا با روسيــــاهی     به خود راهم بده با يک نگاهی

ابا صالح فقيــــرم من فقيـــرم    بده دستی که دامانت بگيـــرم

    ابا صالح تو خوبی مـن بدم بــد  مرا از درگهــــت ردم مکــن رد

اباصالح چه خوش زيبنده باشد     کـه تو لعل لبت پر خنـده باشد

  ابا صالح عزيـــــز آل ياسيـــــن   بيا درجمع ما يک لحظه بنشين

 

جمعه 14/2/1386 - 12:20
پسندیدم 1
UserName