کی وکجا وعذه دیدار ما
توسط : بر ز خ

سلام

با یادی از مرحوم آغاسی شاعر دلسوخته آقا امام زمان:

با همه لحن خوش آوائيم
در به در كوچه تنهائيم
اي دو سه تا كوچه زما دورتر
نغمهء تو از همه پر شورتر
كاش كه اين فاصله را كم كني
محنت اين غافله را كم كني
كاش كه همسايه ما ميشدي
مايه آسايهء ما ميشدي
هركه به ديدار تو نائل شود
يك شبه حلال مسائل شود
دوش مرا حال خوشي دست داد
سينه ما را عطشي دست داد
نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سياوش گرفت
نام تو آرامهء جان من است
نامه تو خط امان من است
اي نگهت خواستگه آفتاب
بر من ظلمت زده يكشب بتاب
پرده برانداز زچشم ترم
تا بتوانم به رخت بنگرم
اي نفست يار و مددكار ما
كي و كجا وعده ديدار ما

جمعه 14/2/1386 - 12:15
پسندیدم 0
UserName