دو رباعی بسیار زیبا از حضرت علی ( ع )
توسط : سیدحسنی

دو رباعی بسیار زیبا از حضرت علی ( ع ) که ترجمه آنها چنین است :

 

حمل صخره های سترگ از قله ی کوه های رفیع

از بار منت آدمیان برایم دوست داشتنی تر است .

برخی به من می گویند : کسب و کار برای تو ننگ است .

اما ننگ وعار در ذلت و خواری درخواست از دیگران است .

اگر می خواهی آزاد زندگی کنی ، چون بردگان تن به کار بده ،

طمعت را از مال بنی آدم به کلی قطع کن

نگو آن کار مرا کوچک و پست می کند

بلکه گدایی و در خواست از مردم ذلت آور است .

آنگاه که از مردم بی نیازی

هر کاری که خواهی داشته باش

چه در این صورت از همه ی مردم بلند قدرتر و ارجمندتری !

جمعه 14/2/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName