مبتلا
توسط : targhroud

زمانه داشت زمن کینه ی کهن در دل

                            چومبتلای توأم دید، مهربان گردید

جمعه 14/2/1386 - 0:11
پسندیدم 0
UserName