علم و ايمان در كلام شهيد مطهري

علم به ما روشنايي و توانايي مي بخشد و ايمان عشق و اميد و گرمي .

علم ابزار ميسازد و ايمان مقصد

علم سرعت مي دهد و ايمان جهت

علم توانستن است و ايمان خوب خواستن

علم مي نماياند كه چه هست و ايمان الهام مي بخشد كه چه بايد كرد

علم انقلاب برون است وايمان انقلاب درون...

((برگرفته از كتاب<< انسان و ايمان>> شهيد مطهري))

 

 

پنج شنبه 13/2/1386 - 20:13
پسندیدم 0
UserName