خدایا ...تو بزرگی
توسط : paiesan
 

 

خدايا! ما اگر بد کنيم،تو را بنده هاي خوب بسيار است، تو اگر مدارا نکني مارا خداي ديگر کجاست ؟

پنج شنبه 13/2/1386 - 17:42
پسندیدم 0
UserName