پیری انسان برای چیست ؟
توسط : paiesan
 

گذشت زمان آدمي را پير نميسازد ,بلكه ترك آرمانها و كمال مطلوبهاست كه ما را فرتوت و افتاده ميكند..

 ژنرال دوگلاس مك آرتور
پنج شنبه 13/2/1386 - 17:40
پسندیدم 0
UserName