دستيابي به خوشي با غلبه بر ضعفها
توسط : kuolak

سلام

( از موارد موانع دستيابي به شادكامي)

 هر فردي خواسته و يا ناخواسته داراي نقاط ضعف و قوتهايي ميباشد. در عوض آنكه عمر خود را در بهبود ضعف هايمان هدر دهيم بهتر است نقاط قوت خود را شناسايي كرده و آنها را پرورش دهيم. تمركز بر نقاط ضعف نوعي واكنش انفعالي به ترسهايمان ميباشد. برعكس تمركز بر نقاط قوت از آنجايي كه احساس بهتري در فرد پديد مي آورد و روحيه وي را افزايش ميدهد بر تمركز بر نقاط ضعف برتري دارد.

پنج شنبه 13/2/1386 - 15:40
پسندیدم 0
UserName