بند کفش امام صادق(ع)

امام صادق (ع) با بعضی از اصحاب برای تسلیت به خانه یکی از خویشاوندان می رفتند در بین راه بند کفش امام پاره شد .امام کفش خود را بر دست گرفتند و پای برهنه به راه افتادند

ابن ابی یعفور_ که از بزرگان صحابه آن حضرت بودند فورا کفش خویش را از پا در آوردند تا به امام بدهند

امام با حالت ناراحتی گفتند : اگر یک سختی پیش آید خود آن شخص باید

تحمل کند نه کس دیگر .تحمل کردن سختی به وسیله کس دیکر بی معناست

منبع: بحارالا نوار جلد 11 . صفحه 117

***********************************************التماس دعا

پنج شنبه 13/2/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName