تحمل سنگینی دیگران
 

ای مردم!

بر پای خود بایستید،

 ولی سنگینی دیگران را تحمل کنید.

پنج شنبه 13/2/1386 - 13:26
پسندیدم 0
UserName